กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
Public report_Part1.pdf (1.48 MB)
Public report_Part2.pdf (715.49 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด