กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท

คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
คู่มือขอรับบำเหน็จพิเศษทายาท.pdf (116.16 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด