กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ ก.จ.จ. ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง

ประกาศ ก.จ.จ. ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
คัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง.pdf (1.21 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด