กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ ก.จ.จ. ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

ประกาศ ก.จ.จ. ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf (1.14 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด