กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ ก.จ.จ. ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ประกาศ ก.จ.จ. ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558
เลื่อนขั้นเงินเดือน.pdf (1.2 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด