กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ พ.ศ. 2563

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตราด พ.ศ. 2563
รายงานประเมินตนเอง ปี 2563(1).pdf (1.37 MB)
รายงานประเมินตนเอง ปี 2563(2).pdf (1.38 MB)
รายงานประเมินตนเอง ปี 2563(3).pdf (1.18 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด