กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
.
Most-urgent.gif
2020-11-13 23:31

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด : https://drive.google.com/file/d/ ... Gy07-NRIy4kdxv/view
.
เขตอำเภอเมืองตราด มีจำนวน ๑๐ เขตเลือกตั้ง ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ ๑ : https://drive.google.com/file/d/ ... s3TLgAKfwyhuaA/view
เขตเลือกตั้งที่ ๒ : https://drive.google.com/file/d/ ... Kl2h7mrYWHf2bP/view
เขตเลือกตั้งที่ ๓ : https://drive.google.com/file/d/ ... U5hLaO3nq1Du7-/view
เขตเลือกตั้งที่ ๔ : https://drive.google.com/file/d/ ... PfEWKgokSr7jFb/view
เขตเลือกตั้งที่ ๕ : https://drive.google.com/file/d/ ... g6lfHIhKAFe4EF/view
เขตเลือกตั้งที่ ๖ : https://drive.google.com/file/d/ ... Ting19STtLq6xK/view
เขตเลือกตั้งที่ ๗ : https://drive.google.com/file/d/ ... PzDiO84RmHfHW_/view
เขตเลือกตั้งที่ ๘ : https://drive.google.com/file/d/ ... svAFyCeXpY4JP2/view
เขตเลือกตั้งที่ ๙ : https://drive.google.com/file/d/ ... zrEUJWVAml3c7v/view
เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ : https://drive.google.com/file/d/ ... xGt0zlBuI0ivmz/view

เขตอำเภอเขาสมิง มีจำนวน ๔ เขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ ๑ : https://drive.google.com/file/d/ ... vNgeiPPqm-qPzN/view
เขตเลือกตั้งที่ ๒ : https://drive.google.com/file/d/ ... Uy_UGe6XJa5FjJ/view
เขตเลือกตั้งที่ ๓ : https://drive.google.com/file/d/ ... zCdmbS2HIaZgVU/view
เขตเลือกตั้งที่ ๔ : https://drive.google.com/file/d/ ... CEmfnUv2GgZM25/view

เขตอำเภอบ่อไร่ มีจำนวน ๔ เขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ ๑ : https://drive.google.com/file/d/ ... loeHqEk2s_i5_F/view
เขตเลือกตั้งที่ ๒ : https://drive.google.com/file/d/ ... V2pHimPUWfLLb3/view
เขตเลือกตั้งที่ ๓ : https://drive.google.com/file/d/ ... Zj7fxYxL0UMtOq/view
เขตเลือกตั้งที่ ๔ : https://drive.google.com/file/d/ ... -MRV7OxW3SmYJf/view

เขตอำเภอคลองใหญ่ มีจำนวน ๒ เขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ ๑ : https://drive.google.com/file/d/ ... jpuUckzioHzwbS/view
เขตเลือกตั้งที่ ๒ : https://drive.google.com/file/d/ ... r0bJZ3YjW3_6_C/view

เขตอำเภอแหลมงอบ มีจำนวน ๒ เขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ ๑ : https://drive.google.com/file/d/ ... bXT8QFbBpodTaZ/view
เขตเลือกตั้งที่ ๒ : https://drive.google.com/file/d/ ... E_pz4h_I_6lX8Y/view

เขตอำเภอเกาะช้าง มีจำนวน ๑ เขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ ๑ : https://drive.google.com/file/d/ ... -AClFwl3PSCOlt/view

เขตอำเภอเกาะกูด มีจำนวน ๑ เขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ ๑ : https://drive.google.com/file/d/ ... g5TmGAO69wXmeW/view

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จึงขอเชิญชวนชาวตราด และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง พร้อมใจ ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

กลับไปยังรายบอร์ด