กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

2 กุมภาพันธ์ วันเกษตรแห่งชาติ

wp03776.jpg
2021-1-20 20:27


2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันเกษตรแห่งชาติ เป็นวันรำลึกถึงความสำคัญของการเกษตรกรรม และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน

วันเกษตรแห่งชาติ

          อาชีพเกษตรกรรม ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญของประชาชนชาวไทย ดังคำเปรียบที่ว่า เกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาติ นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้ว ยังผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลานาน ประเทศไทยจึงได้มีการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของการเกษตรกรรม และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร และวันนี้ กระปุกดอทคอม ได้นำประวัติความเป็นมาของวันเกษตรแห่งชาติ มาฝากกันค่ะ

วันเกษตรแห่งชาติเริ่มต้นจาก..

          ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ช่วงปี พ.ศ. 2453 ถึง พ.ศ. 2454 พระองค์ได้ทรงสนับสนุนและเป็นผู้ริเริ่มการจัดงานการแสดงกสิกรรมและพาณิชการ ซึ่งในปัจจุบันคือ งานเกษตรแห่งชาติ

          ช่วงระหว่างที่มีการจัดงานเกษตรนั้น จะมีการแสดงมหรสพ แตรวง รวมทั้งจัดแสดงสินค้าเกษตรและเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการเพาะปลูกจากในประเทศและต่างประเทศมากมาย อาทิ การทำโรงนาสาธิตให้ประชาชนดูเป็นตัวอย่าง และการประกวดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืช อีกทั้งมีการแนะนำให้รู้จักระบบชลประทานซึ่งทางรัฐบาลสนับสนุนลงทุนจัดงานให้ทั้งหมด

วันเกษตรแห่งชาติ
สานต่อจากรัชกาลที่ 5 สู่รัชกาลที่ 6
          พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ได้สานต่อโครงการดังกล่าวนี้ โดยมีการแสดงงานการพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เพิ่มเติมเข้ามา แต่ในช่วงนั้นบ้านเมืองประสบปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้ทางรัฐบาลมีนโยบายลดค่าใช้จ่ายลง การส่งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ก็มีจำนวนลดลงด้วย เป็นเหตุให้ต้องหยุดการจัดงานวันเกษตรไป แม้ว่าการจัดงานดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงก็ตามที โดยยุคแรก ๆ ของการจัดงานนี้ จะใช้ชื่องานว่า "งานวันเกษตร"

          หลายปีต่อมารัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดงานลักษณะนี้ จึงมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติขึ้นตั้งแต่วันที่ 3-4 มกราคม พ.ศ. 2491 โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ซึ่งส่วนราชการทั้งสองได้ร่วมกันจัดติดต่อกันเรื่อยมาเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ

          แต่เดิมถือหลักการของการจัดงานนิทรรศการครั้งแรก คือการจัดแสดงต่าง ๆ จะเป็นทางหนึ่งที่ชักนำปลุกใจให้ประชาชนประกอบการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และค้าขายให้เจริญทันสมัย รวมถึงให้เกษตรทุกภาคได้รับความก้าวหน้าอย่างทั่วทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังเน้นให้เกษตรกรที่ทำงานหนักมาทั้งปีได้มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจและหาความสำราญในการเที่ยวงาน จึงมีมติเห็นชอบให้จัดงานวันเกษตรแห่งชาติขึ้นนั่นเอง

          ด้วยเหตุนี้ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี จึงกำหนดให้เป็นวันเกษตรแห่งชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่างเรียกชื่องานนี้ว่า "งานเกษตรแฟร์" โดยปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนรูปแบบงานไปจากเดิมมาก เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารของมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์เพิ่มขึ้น การจัดงานจึงไม่สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นได้อย่างเต็มที่นัก

          กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการจัดตลาดนัด และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส่วนผู้ที่มาเที่ยวงานส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษาและข้าราชการในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่มาเดินเที่ยวชมงาน ส่วนเกษตรกรจะมีแต่ที่เป็นแม่ค้าหรือพ่อค้าขนสินค้ามาเพื่อขายเท่านั้น

ภาพและข้อมูลจาก สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง, KUOnline prku, เฟซบุ๊ก ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ (พ่อสร้าง ลูกสาน) โพธาราม,kapook.com

กลับไปยังรายบอร์ด