กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

18 มีนาคม 2564 “วันท้องถิ่นไทย”

18 มีนาคม 2564 “วันท้องถิ่นไทย” คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมี พระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๔๘ ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครอง
18march.jpg
18mart1.jpg
18mart2.jpg

กลับไปยังรายบอร์ด