กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดตราด

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ประเมินผลการปฏิบัติงาน(1).pdf (254.16 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด