กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับฟังความคิดเห็นกฎหมาย อปท..pdf (363.65 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด