กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการและราคากลาง

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการและราคากลาง (Terms of Reference:TOR)
โครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัลกาลที่ 5 วันตราดรำลึก 116 ปี
ร่างขอบเขต TOR.pdf (142.62 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด