กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ส่งมอบงานงวดที่ 1 โครงการปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า(OTOP)

ส่งมอบงานงวดที่ 1 โครงการปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
และหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (ระยะที่ 3) โดยการปรับปรุงอาคารสำหรับรองรับการถ่ายโอน
ภารกืจด้านสาธารณสุข พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง
ปรับปรุงอาคารรับรอง OTOP.pdf (49.12 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด