กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไร่ป่า-ท่ากุ่ม

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. 1003 กม. 0+000-13+148
สายไร่ป่า-ท่ากุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลเนินทราย เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลท่ากุ่ม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร
ส.26_65 สายไร่ป่า-ท่ากุ่ม.pdf (1.68 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด