กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการซื้อรถบรรทุก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (สป)
ซื้อรถบรรทุก สป.pdf (460.52 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด