กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการซื้อรถบรรทุก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (กองการเจ้าหน้าที่)
ซื้อรถบรรทุก กอง กจ.pdf (461.35 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด