กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การลา

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การลาของผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง และพันกงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

คู่มือการลา P.1.pdf (1.47 MB)

คู่มือการลา P.2.pdf (765.39 KB)

https://t.me/pump_upp

กลับไปยังรายบอร์ด