กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด(พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.(1).pdf (1.26 MB)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.(2).pdf (1.11 MB)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.(3).pdf (751.15 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด