กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตราด พ.ศ. 2562
บริการสาธารณะ 2562_Part1.pdf (1.5 MB)
บริการสาธารณะ 2562_Part2.pdf (838.01 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด