กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและนักเรียนที่ได้รับรางวัลทางการศึกษาดีเด่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการโครงการมอบรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานศึกษา และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้รับรางวัลจำนวน ๒ รางวัล ได้แก่
๑.พัฒนาคะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รับโล่รางวัล
๒.พัฒนาคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รับประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบรางวัล
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ได้รับรางวัล ๒ รางวัลได้แก่
๑.ผลคะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รับโล่รางวัลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รับใบประกาศเกียรติคุณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โล่.jpg
2020-9-18 10:47

ประกาศ.jpg
2020-9-18 10:48

กลับไปยังรายบอร์ด