กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบจ.ตราด พ.ศ. 2564

รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พ.ศ. 2564
การจัดบริการสาธารณะ.pdf (1.4 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด