กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการซื้อรถบรรทุก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (สำนักงานเลขานุการฯ)
รถกองเลขาฯ.pdf (111.19 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด