กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรือแบบรูปรายการและราคากลาง (Term of Reference:TOR)
ขอบเขตจ้างเหมารถยนต์กองสาฯ.pdf (641.09 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด